حسابداری فروشگاهی مکسوس

بارکد اسکنر ( MBS - 4680 )

سرعت قرائت 500 اسكن درثانيه
بهره گيري از الگوريتم هوشمند(منطق فازي)درخواندن داده ها
قابلیت تنظیم جهت قرائت اتوماتیک بارکد بدون فشار کلید
قابليت تشخيص و خواندن باركدهاي مخدوش ويا داراي كنتراست بسيار پايين
پشتيباني از كليه باركدهاي تك بعدي ازجملهMicroPDF,PDF,GS1 DataBar